• Zwieksz rozmiar tekstu
 • Domyslny rozmiar tekstu
 • Zmniejsz rozmiar tekstu
Lekarze sądowi

Lekarzem Sądowym w rozumieniu ustawy z dnia 15 czerwca 2007r. o lekarzu sądowym (Dz.U. 2007r. Nr 123, poz. 849) jest lekarz, z którym prezes sądu okręgowego zawarł umowę o wykonywanie czynności lekarza sądowego. Lekarz sądowy wystawia zaświadczenia potwierdzające zdolność albo niezdolność do stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu uprawnionego uczestników postępowania z powodu choroby.

Zgodnie z art. 5 ust 1. ustawy o lekarzu sądowym lekarzem sądowym może zostać lekarz, który spełnia następujące warunki:

 

 1. ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. ma nieposzlakowaną opinię;
 5. uzyskał rekomendację okręgowej rady lekarskiej;
 6. ma tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia.


Natomiast lekarzem sądowym nie może zostać lekarz, wobec którego jest prowadzone postępowanie:

 1. o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 2. związane z niedostatecznym przygotowaniem zawodowym;
 3. w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu ze względu na stan zdrowia.

Wynagrodzenie lekarzy sądowych wynosi 100 zł każdorazowo za wystawione zaświadczenie.


Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na lekarza sądowego

 1. Wniosek o wpis do wykazu lekarzy sądowych
 2. Kserokopia dowodu osobistego
 3. Oświadczenie, że jest Pan/Pani świadoma odpowiedzialności karnej za poświadczenie w dokumencie nieprawdy
 4. Oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko Pan/Pani postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 5. Informację o miejscu, dniach i godzinach przyjęć oraz numerze telefonu
 6. Informację o numerze prawa wykonywania zawodu i o specjalizacji (oryginalne dokumenty do wglądu)
 7. Informacje o numerze NIP
 8. Informacje o banku oraz numerze konta, na które Sąd będzie wpłacał wynagrodzenie przysługujące lekarzowi sądowemu.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Szczecinie:
pok. 239, IIp.
ul. Kaszubska 42
70-952 Szczecin
tel. 091 48 55 335 lub 48 55 336


DO POBRANIA

 1. WYKAZ LEKARZY SĄDOWYCH
 2. Ustawa z dnia 15 czerwca 2007r. o lekarzu sądowym (Dz.U. Nr 123, poz. 849)
 3. Rozporządzenie z dnia 14 stycznia 2008r. w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń (tekst jednolity Dz.U. Nr z 2013 roku, poz. 467)
Drukuj
Dokument widziany: 24468 razy
Zamieścił: Piotr Lisica   
Wytworzył: Agnieszka Plichta   
Zamieszczony dnia: 15.09.2009
Zmieniony dnia: 10.12.2015
 

Aktualności

Uwaga! Fałszywe wiadomości mailowe

Uprzejmie informujemy, że wiadomości mailowe rozsyłane ze skrzynki auto@stargard.sr.gov.pl nie mają żadnego związku z działalnością Sądu Rejonowego w Stargardzie. Załącznik o nazwie faktura_FVAT_0410.zip może stanowić nośnik złośliwego oprogramowania, który po próbie jego pobrania bądź uruchomienia może wyrządzić nieodwracalne skutki w systemach informatycznych, w tym utratę bądź kradzież danych.

Więcej …
 
Dyżury mediatorów z okazji Międzynarodowego Tygodnia Mediacji

Harmonogram dyżurów z okazji Międzynarodowego Tygodnia Mediacji

 

Więcej …
 
Szkolenie dla psychologów

Szkolenie dla psychologów z zakresu "Diagnozy neuropsychologicznej dzieci".

 

Więcej …
 

Polityka prywatności | e-Wokanda | Administrator: mjudycki(at)szczecin.so.gov.pl | Copyright © 2016 Sąd Okręgowy w Szczecinie.