• Zwieksz rozmiar tekstu
 • Domyslny rozmiar tekstu
 • Zmniejsz rozmiar tekstu
Biegli sądowi

Konferencja „Oczekiwania i perspektywy w polskich naukach sądowych”

 


 

Sprawy dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 24 stycznia 2005r. w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133).
Ustanowienie biegłym uprawnia po złożeniu przyrzeczenia do wydawania opinii na zlecenie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych w zakresie tej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności, dla której ustanowienie nastąpiło. Biegły wydając opinię używa tytułu biegłego sądowego z oznaczeniem specjalności oraz sądu okręgowego, przy którym został ustanowiony.

Decyzja o ustanowieniu biegłym sądowym lub o odmowie ustanowienia biegłym sądowym podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie.


Zgodnie z wyżej cytowanym rozporządzeniem biegłym może być ustanowiona osoba, która:

 1. korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. ukończyła 25 lat życia;
 3. posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
 4. daje rękojmie należytego wykonywania obowiązków biegłego;
 5. wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.


DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO USTANOWIENIA BIEGLYM SĄDOWYM:

 1. podanie do Prezesa Sądu Okręgowego o ustanowienie biegłym sądowym z podaniem specjalności;
 2. CV;
 3. dyplomy, świadectwa, zaświadczenia itp. stwierdzające posiadanie praktycznych wiadomości specjalnych i doświadczenia w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności dla której biegły ma być ustanowiony;
 4. odpis dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 5. dowód  uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 10 zł. Opłatę skarbową można uiszczać bezpośrednio w kasach Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, lub przelewem na podany niżej rachunek bankowy: Urząd Miasta Szczecin:  20 1020 4795 0000 9302 0277 9429;
 6. zaświadczenie o niekaralności (można je uzyskać w siedzibie Sądu Okręgowego w Szczecinie przy ulicy Kaszubskiej 42, Biuro Obsługi Interesanta – opłata w wysokości 30zł.);
 7. wykaz podmiotów wraz z adresem do korespondencji mogących wydać opinię o kandydacie (opinia powinna dotyczyć wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na ocenę spełniania przez kandydata na biegłego przesłanek określonych w § 12 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia);
 8. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich (Wzór oświadczenia wersja PDF);
 9. oświadczenie czy jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie karne (Wzór oświadczenia wersja PDF);
 10. oświadczenie czy jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej (Wzór oświadczenia wersja PDF);
 11. oświadczenie o ubieganiu się bądź pełnieniu funkcji biegłego sądowego przy innym sądzie (Wzór oświadczenia wersja PDF);
 12. oświadczenie czy kandydat był powoływany do wydania opinii w charakterze biegłego ad hoc (Wzór oświadczenia wersja PDF).


Szczegółowe informacje można uzyskać w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Szczecinie:Zgodnie z wytycznymi Komitetu Audytu do zadania "Realizacja nadzoru nad biegłymi sądowymi i zapewnienie ich odpowiedniej ilości na listach okręgowych" dostępna jest  ankieta dla biegłych sądowych, umieszczona na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:

Zgodnie z otrzymaną z Ministerstwa Sprawiedliwości informacją przedmiotowa ankieta będzie dostępna na stronie do końca czerwca 2015r.


 

Do pobrania:

 

 1. Lista biegłych sądowych.
 2. Lista biegłych z zakresu uzależnienia od alkoholu.
 3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 24 stycznia 2005r. w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133).
 4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym (Dz.U. poz. 508).
 5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz.U. poz. 518).
 6. Regulamin trybu obiegu dokumentów i rozpoznawania wniosków dotyczących należności biegłych i tłumaczy w postępowaniu sądowym.
 7. Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie Nr Adm-021-13/13 z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących sędziom, pracownikom Sądu Okręgowego w Szczecinie z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju oraz należności biegłym, ławnikom oraz świadkom z tytułu stawiennictwa w sądzie.
Dane podane na liście biegłych prowadzonej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie mają charakter informacyjny, zaś charakter opinii biegłego posiada ekspertyza sporządzona na zlecenie sądu lub organów prowadzących postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych.

Wynagrodzenie za opinie/tłumaczenia wykonywane w ramach prowadzonej przez biegłych/tłumaczy działalności gospodarczej mogą być wypłacane bez potrącania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych tj. w wysokości brutto faktury/rachunku zgodnej z wysokością prawomocnego postanowienia.
Warunkiem takiej wypłaty jest dostarczenie/przesłanie przez biegłego/tłumacza wypełnionego oświadczenia do celów podatkowych stanowiącego załącznik na adres:
Oddział Finansowy Sądu Okręgowego w Szczecinie
ul. Kaszubska 42,70-952 Szczecin

Powyższe wynika z Interpretacji Ogólnej Nr DD2/033/30/KBF/14/RD-47426 Ministra Finansów z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie możliwości zaliczenia, w określonych warunkach, przychodów wymienionych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście do źródła – działalność gospodarcza (Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 27 maja 2014 r. - poz. 21)

Szkolenia dla biegłych sądowych

Drukuj
Dokument widziany: 54649 razy
Zamieścił: Piotr Lisica   
Wytworzył: Agnieszka Plichta   
Zamieszczony dnia: 15.09.2009
Zmieniony dnia: 06.04.2016
 

Aktualności

Międzynarodowy Dzień Wymiaru Sprawiedliwości 23 maja 2016 r.

23 maja 2016 r. - Międzynarodowy Dzień Wymiaru Sprawiedliwości

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że w związku z obchodzonym dnia 23 maja Międzynarodowym Dniem Wymiaru Sprawiedliwości w Sądzie Okręgowym w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 42 w godzinach od 16.00 do 17.00 zostaną zorganizowane dni otwarte Sądu.

Więcej …
 
Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2016r. o wolnym stanowisku sędziowskim

Więcej …
 
Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2016r. o wolnym stanowisku sędziowskim

Więcej …
 

Mapa strony | Polityka prywatności | e-Wokanda | Administrator: mjudycki(at)szczecin.so.gov.pl | Copyright © 2016 Sąd Okręgowy w Szczecinie.