Sprawy cywilne

Rozpoznawanie spraw cywilnych (za wyjątkiem spraw rodzinnych, spraw gospodarczych i spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych) należy do zakresu działania następujących wydziałów:

 • Wydziału I Cywilnego,

który orzeka w pierwszej instancji w sprawach cywilnych należących do właściwości rzeczowej Sądu Okręgowego w Szczecinie i w ramach którego działa Sekcja Rejestrowo-Egzekucyjna, która zajmuje się egzekucją i wykonywaniem orzeczeń sądowych dotyczących Skarbu Państwa, w tym rozpoznawanie wniosków o umorzenie, rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności zasądzonych należności Skarbu Państwa, a nadto prowadzi rejestr dzienników i czasopism (zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe /Dz.U. Nr 5, poz. 24 z późn. zm./).

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity - Dz.U.2014.101 ze zm.) – art. 17, art. 544

Sąd Okręgowy w Szczecinie

I Wydział Cywilny

ul. Piotra Skargi 19
71-423 Szczecin

tel. 91 44 55 920
tel. 91 44-55-907

faks 91 44 55 921

e-mail: wydzial1c@szczecin.so.gov.pl

Przewodniczący Wydziału – SSO Małgorzata Czerwińska

tel. 91 44 55 922 (za pośrednictwem sekretariatu)

Przewodniczący przyjmuje interesantów w godzinach pracy sekretariatu.

Zastępca Przewodniczącego Wydziału – SSO Joanna Kitłowska-Moroz

Zastępca Przewodniczącego przyjmuje interesantów pod nieobecność Przewodniczącego.

Lista sędziów wydziału

Kierownik Sekretariatu – Krzysztof Wawrowski

pok. 208
tel. 91 44 55 922
tel. 91 44-55-908

Sekretariat

pok. 209
tel. 91 44 55 920
tel. 91 44-55-907

Interesanci w sprawach dotyczących Wydziału I Cywilnego przyjmowani są w sekretariacie Wydziału I Cywilnego – pok. 209 (I piętro na wprost wejścia).

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek  8:00 – 18:00

Wtorek – piątek 8:00 – 15:00

W sekretariacie można w szczególności uzyskać informację o sprawach toczących się w Wydziale I Cywilnym, zapoznać się aktami spraw, odsłuchać nagrań rozpraw i złożyć wniosek o założenia konta w Portalu Informacyjnym.

Informacje o sprawach można uzyskiwać także telefonicznie pod numerem telefonu 91/ 44 55 920 lub za pośrednictwem Portalu Informacyjnego.

Osoby upoważnione do zapoznania się z aktami mają możliwość telefonicznego zamówienia akt sprawy w sekretariacie i wcześniejszego uzgodnienia daty i godziny udostępnienia akt w sekretariacie - w tym celu należy zadzwonić pod numer telefonu 91 44 55 920 lub 907

Informujemy, że nie jest dopuszczalne składanie pism procesowych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W sekretariacie Wydziału I Cywilnego nie przyjmuje się pism, które należy składać w biurze podawczym.

Biuro podawcze

pok. 010 (poziom -1)

tel. 91 44 55 902

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – piątek 8:00 – 15:00

Koszty sądowe można uiszczać na rachunek bankowy Sądu Okręgowego w Szczecinie numery rachunków bankowych lub w kasie Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Kasa

pok. 009 (poziom -1)

tel. 91 44 55 903

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – piątek 8:00 – 12:00 i 12:30 – 15:00

Informacje z zakresu Sekcji Rejestrowo – Egzekucyjnej

Informacje można uzyskać w sekretariacie Sekcji

pok. 405 i 405A (III piętro budynku]

tel.  91 44 55 937/938

fax 91 44 55 940

Przyjmowanie interesantów poniedziałek – piątek 8:00 – 15:00

Istnieje możliwość skorzystania z udogodnień pozwalających na uzyskiwanie za pośrednictwem Internetu informacji o orzecznictwie sądowym i sprawach prowadzonych w Wydziale. 
Do Państwa dyspozycji pozostają następujące serwisy:

INFORMACJE O RODZAJACH SPRAW

I Wydział Cywilny w szczególności rozpoznaje sprawy:

W trybie procesu

Rodzaje spraw

 • o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przekracza siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, w tym w postępowaniu nakazowym i upominawczym (za wyjątkiem spraw o naruszenie posiadania, uzgodnienie treści księgi wieczystej ze rzeczywistym stanie prawnym oraz spraw rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym, które należą do właściwości rzeczowej sądów rejonowych)
 • o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenie majątkowe (w szczególności sprawy o ochronę dóbr osobistych)
 • o ochronę praw autorskich i ochronę innych praw na dobrach niematerialnych, praw dotyczących wynalazków, znaków towarowych (bez względu na wartość przedmiotu sporu)
 • o roszczenia wynikające z prawa prasowego (bez względu na wartość przedmiotu sporu)
 • o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo ustalenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi (w szczególności spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, - stowarzyszeń) /bez względu na wartość przedmiotu sporu/
 • o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji (bez względu na wartość przedmiotu sporu)
 • o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem (bez względu na wartość przedmiotu sporu)

W trybie postępowania nieprocesowego

Rodzaje spraw

 • o rejestrację czasopism (tytułów prasowych), także ukazujących się w formie elektronicznej
 • o ustalenie uprawnienia do otrzymania wypisu aktu notarialnego

W innym trybie

Rodzaje spraw

 • o stwierdzenie wykonalności lub uznanie orzeczeń i równoważnych tytułów prawnych wydawanych przez sądy i organy państw zagranicznych
 • o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniom wydanym przez Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny

W ramach I Wydziału Cywilnego działa Sekcja Rejestrowo-Egzekucyjna, która zajmuje się egzekucją i wykonywaniem orzeczeń sądowych dotyczących Skarbu Państwa, w tym rozpoznawanie wniosków o umorzenie, rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności zasądzonych należności Skarbu Państwa, a nadto prowadzi rejestr dzienników i czasopism (zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe /Dz.U. Nr 5, poz. 24  z późn. zm./).

INFORMACJE O KOSZTACH SĄDOWYCH

O opłatach w sprawach cywilnych stanowi ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – Dz. U. z 2010 r.  Nr 90, poz. 594.

Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki. Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki np. koszty opinii biegłego, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

Całą opłatę pobiera się od:

 • pozwu i pozwu wzajemnego
 • wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej.

Opłaty są stałe lub stosunkowe wynoszące 5% wartości przedmiotu sporu.

Opłaty stałe

Opłaty stałe od pozwu
Rodzaj pozwuWysokość opłaty
ochrona dóbr osobistych 600 zł
ochrona niemajątkowych praw autorskich 600 zł
uchylenie uchwały organu spółdzielni, wspólnoty mieszkaniowej 200 zł
przyjęcie w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej 200 zł
Opłaty stałe od wniosku
Rodzaj wnioskuWysokość opłaty
rejestracja tytułów prasowych 40 zł
uznanie orzeczenia sądu państwa obcego (ugody zawartej przed sądem zagranicznym) 300 zł
stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego lub ugody zawartej przed sądem zagranicznym 300 zł
wydanie postanowienia co do wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody zawartej przed sądem polubownym 300 zł
stwierdzenie wykonalności orzeczenia zagranicznego sądu polubownego lub ugody zawartej przed zagranicznym sądem polubownym 300 zł

Opłaty w częściach ułamkowych

Opłaty w częściach ułamkowych
Rodzaj sprawWysokość opłaty
sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2
pozew w postępowaniu nakazowym 1/4
interwencja uboczna, zażalenie, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej 1/5
opłatę pobiera się od pozwanego w razie wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym 3/4

Rodzaje pism i wysokość opłat

Opłaty od pism
Rodzaj pismaWysokość opłaty

od zażalenia na postanowienie w przedmiocie:

 • oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego, ławnika, biegłego lub tłumacza
 • skazania na grzywnę strony, świadka, biegłego, tłumacza lub innej osoby oraz odmowy zwolnienia od grzywny
 • wynagrodzenia i zwrotu kosztów poniesionych przez biegłego, tłumacza i kuratora
 • należności świadka
40 zł
skarga na orzeczenie referendarza sądowego w wysokości opłaty od wniosku o wydanie tego orzeczenia, nie więcej jednak niż 100 zł

Opłaty kancelaryjne

Opłaty kancelaryjne
Rodzaj wniosku wydanego na podstawie aktWysokość opłaty
poświadczony odpis, wypis lub wyciąg jeżeli ww. dokument jest sporządzony w języku obcym albo zawiera tabele, pobiera się opłatę w podwójnej wysokości 6 zł za każdą stronicę
odpis orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności 6 zł za każdą stronicę
odpis orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności 6 zł za każdą stronicę
zaświadczenie 6 zł za każdą stronicę
wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy 1 zł za każdą stronicę
wydanie e-protokołu na płycie CD 15 zł

Zwolnienie od kosztów sądowych

Strona postępowania, która nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania może złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, do którego należy dołączyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym - (Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2014 r. poz. 366).


Informacje dla biegłych

Obywatel w postępowaniu cywilnym

Mediacje w sprawach cywilnych

 1. Właściwość:
  • Egzekucja i wykonywanie orzeczeń sądowych dotyczących należności Skarbu Państwa wydanych w Wydziałach: I, II, VI, VII, VIII i X Sądu Okręgowego w Szczecinie w tym rozpoznawanie wniosków o umorzenie, rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności zasądzonych należności Skarbu Państwa,
  • Prowadzenie rejestru dzienników i czasopism na podstawie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24, z póź. zm.).
 2. Kontakt:
  ul. Piotra Skargi 19
  71-423 Szczecin
  • rejestr dzienników i czasopism tel. 91 44 55 937 fax. 91 44 55 940
  • należności sądowe: 
   -  cywilne, gospodarcze tel. 91 44 55 937 fax.91 44 55 940
   -  rodzinne, ubezpieczeń i pracy
   tel. 91 44 55 938 fax. 91 44 55 940
 3. Osoby kierujące pracą Sekcji
  • Przewodniczący Wydziału I Cywilnego - SSO Katarzyna Krasny
  • Kierownik Sekretariatu Sekcji Lidia Podobińska

Rejestr dzienników i czasopism

 1. Rejestracja dzienników i czasopism odbywa się zgodnie z ustawą z dn. 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe (Dz. U. Nr 5 poz.24 z 1984 r. ze zm.).
 2. Wnioskodawca składa wniosek o rejestrację dziennika lub czasopisma do sądu okręgowego właściwego miejscowo dla siedziby wydawcy. Dla podmiotów mających miejsce zamieszkania albo siedzibę na terenie dawnego województwa szczecińskiego będzie to Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny.
 3. Do wniosku należy załączyć:
  • w przypadku, gdy wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (lub zaświadczenie o działalności gospodarczej) z ostatnich 3 miesięcy;
  • pisemne oświadczenie redaktora naczelnego, iż posiada on obywatelstwo polskie, ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie jest pozbawiony praw publicznych oraz spełnia wszelkie pozostałe przesłanki wynikające z art. 25 ustawy Prawo Prasowe;
  • kserokopię dowodu osobistego redaktora naczelnego;
  • informację dotyczącą danych personalnych osoby odpowiedzialnej za treść w rozumieniu art. 49 a ustawy Prawo Prasowe (w przypadku, gdy tą osobą jest redaktor naczelny należy podkreślić to we wniosku),
 4. Opłata stała za wpis tytułu do rejestru wynosi 40 zł (wnoszona w znakach sądowych lub na rachunek bankowy sądu).
  • Kasy sądu mieszczą się w budynku przy ulicach:

   Małopolska 17, Kaszubska 42
   godziny pracy kas : 9.00-14.00
   z jedną przerwą od godz.12.00 do godz.12.30.

   Piotra Skargi 19,
   godziny pracy kasy : 9.30-14.00
   z jedną przerwą od godz.12.00 do godz.12.30.
  • Konto dochodów budżetowych sądu brzmi:
   23 1010 1599 0029 7422 3100 0000
   NBP o/o Szczecin
   Wpłacający podaje (w części tytułem wpłaty) sygnaturę akt sprawy np. I Ns Rej 224/09 oraz tytuł wpłaty.
   dla przelewów z banku poza granicami Polski kod literowy NBP brzmi :
   "NBPLPLPW PL"
   nazwa banku NBP o/o Szczecin
   adres banku : Szczecin, ul. Płk.T.A.Starzyńskiego 1
   międzynarodowy identyfikator banku (Bank Identyfication Code) kod BIC: NBPLPLPW
   numer rachunku bankowego w formacie IBAN (International Bank Account Number): PL"
 5. W rejestrze dzienników i czasopism wpisywane są dane określone w ustawie. Każda zmiana tych danych (zgodnie z ustawą) winna być rejestrowana.
  Opłata stała za każdą zmianę dotyczącą tytułu, a podlegającą wpisowi wynosi 40 zł.
 6. Rejestracja stron i portali internetowych jest dokonywana, jeżeli spełnia przesłanki określone w art. 7 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe (Dz. U. Nr 5 poz.24 z 1984 r. ze zm.), tj. czy ukazuje się w Internecie za pomocą dźwięku lub dźwięku i obrazu;
 7. Sąd odmawia rejestracji wnioskodawcy tytułu istniejącego już na rynku prasowym i zarejestrowanego wcześniej na rzecz innego wydawcy.

Wniosek o rejestrację czasopisma albo dziennika winien zawierać:

 1. tytuł czasopisma/dziennika
 2. adres i siedziba redakcji
 3. dane osobowe redaktora naczelnego:
  imię i nazwisko
  data i miejsce urodzenia
  imiona rodziców
  adres miejsca zamieszkania
  obywatelstwo
 4. określenie wydawcy, jego siedziba i adres
 5. częstotliwość ukazywania się
 6. podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika (z załączonym i opłaconym pełnomocnictwem).

W przypadku, gdy wydawcą jest osoba prowadząca działalność gospodarczą należy dołączyć odpis z działalności gospodarczej, natomiast, jeśli wydawcą jest spółka lub stowarzyszenie należy dołączyć odpis KRS.

Wniosek o wpisanie zmian do rejestru powinien zawierać:

 1. dane wnioskodawcy
 2. tytuł i numer rejestru
 3. nowe dane podlegające wpisowi
  Wniosek winien być podpisany przez osobę uprawnioną.
  Do wniosku należy załączyć stosowne dokumenty (np. aktualny odpis z KRS, prawo przejęcia praw do tytułu).
  Każda zmiana podlega opłacie w kwocie 40 zł.

Rejestr zawiera następujące rubryki podlegające aktualizacji:

 • rubryka 3: tytuł i adres siedziby redakcji
 • rubryka 4: dane osobowe redaktora naczelnego i jego obywatelstwo
 • rubryka 5: nazwa i adres siedziby wydawcy
 • rubryka 6: częstotliwość ukazywania się czasopisma
 • rubryka 9 : uwagi (np. zachowanie ważności rejestracji).


Egzekucja i wykonywanie orzeczeń sądowych

Kwoty należne Skarbowi Państwa stanowią dochody budżetowe, zaś ich terminowe uiszczanie przez osoby zobowiązane stanowi ich wkład w sprawne i zgodnie ze standardami międzynarodowymi funkcjonowanie sądów.

Stosownie do treści § 22 pkt 5 i 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 23 stycznia 2008 r.) Sądy, realizując dochody budżetowe, obowiązane są mi. in. terminowo wysyłać do zobowiązanych upomnienia i podejmować w stosunku do nich czynności egzekucyjne, zaś w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach umarzać należności nieściągalne bądź kierować wnioski o umarzanie do właściwych organów.
Aby uniknąć kosztów, które powstają w trakcie czynności egzekucyjnych należności sądowe należy uiszczać bezzwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczeń, które stanowią o takim obowiązku.
Oto adresy kas i nr rachunków bankowych, na które należy uiszczać takie należności:

 • Kasy sądu mieszczą się w budynku przy ulicach:

  Małopolska 17, Kaszubska 42
  godziny pracy kas : 9.00-14.00
  z jedną przerwą od godz.12.00 do godz.12.30.

  Piotra Skargi 19,
  godziny pracy kasy : 9.30-14.00
  z jedną przerwą od godz.12.00 do godz.12.30.
 • Konto dochodów budżetowych sądu brzmi:
  23 1010 1599 0029 7422 3100 0000
  NBP o/o Szczecin
  Wpłacający podaje (w części tytułem wpłaty) sygnaturę akt sprawy np. I C xx/rok oraz tytuł wpłaty.

  dla przelewów z banku poza granicami Polski kod literowy NBP brzmi :
  "NBPLPLPW PL"
  nazwa banku NBP o/o Szczecin
  adres banku : Szczecin, ul. Płk.T.A.Starzyńskiego 1
  międzynarodowy identyfikator banku (Bank Identyfication Code) kod BIC: NBPLPLPW
  numer rachunku bankowego w formacie IBAN (International Bank Account Number): PL"
  Wpłacający podaje (w części tytułem wpłaty) sygnaturę akt sprawy np. IC xx/rok oraz tytuł wpłaty.

 

 • Wydziału II Cywilnego Odwoławczego,

który rozpoznaje środki zaskarżenia w sprawach cywilnych podlegających rozpoznaniu przez Sąd Okręgowy w Szczecinie jako sąd odwoławczy, to jest:

 • rozpoznaje w drugiej instancji środki odwoławcze (apelacje i zażalenia) w sprawach z zakresu prawa cywilnego (z wyjątkiem spraw rodzinnych i gospodarczych) od orzeczeń sądów rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie
 • rozpoznaje skargi na przewlekłość postępowania, wnoszone w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. Nr 179, poz.1843 ze zm.)
 • rozpoznaje skargi od orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie, wnoszone w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz.907 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity - Dz.U.2014.101 ze zm.) – art. 367, art. 394.

Sąd Okręgowy w Szczecinie

II Wydział Cywilny

ul. Piotra Skargi 19
71-423 Szczecin

tel. 91 44 55 960
fax 91 44 55 961

adres poczty elektronicznej: wydzial2c@szczecin.so.gov.pl

Przewodniczący Wydziału – SSO Mariola Wojtkiewicz

tel. 91 44 55 960 (za pośrednictwem sekretariatu)

Przewodniczący przyjmuje interesantów w godzinach pracy sekretariatu.

Zastępca Przewodniczącego Wydziału – SSO Tomasz Szaj

Zastępca Przewodniczącego przyjmuje interesantów pod nieobecność Przewodniczącego.

Lista sędziów wydziału

Kierownik Sekretariatu – Żaneta Michalak

pok. 212 (I piętro)
tel. 91 44 55 962

Sekretariat

pok. 212 (I piętro)
tel. 91 44 55 960

Interesanci w sprawach dotyczących Wydziału II Cywilnego przyjmowani są w sekretariacie Wydziału II Cywilnego – pok. 212 (I piętro na wprost wejścia).

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek  8:00 – 18:00

Wtorek – piątek 8:00 – 15:00

W sekretariacie można w szczególności uzyskać informację o sprawach toczących się w Wydziale II Cywilnym, zapoznać się aktami spraw, odsłuchać nagrań rozpraw i złożyć wniosek o założenia konta w Portalu Informacyjnym.

Informacje o sprawach można uzyskiwać także telefonicznie pod numerem telefonu 91/ 44 55 960 lub za pośrednictwem Portalu Informacyjnego.

Osoby upoważnione do zapoznania się z aktami mają możliwość telefonicznego zamówienia akt sprawy w sekretariacie i wcześniejszego uzgodnienia daty i godziny udostępnienia akt w sekretariacie - w tym celu należy zadzwonić pod numer telefonu 91 44 55 960.

Informujemy, że nie jest dopuszczalne składanie pism procesowych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W sekretariacie Wydziału II Cywilnego Odwoławczego nie przyjmuje się pism, które należy składać w biurze podawczym.

Biuro podawcze

pok. 010 (poziom -1)

tel. 91/ 44 55 902

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – piątek 8:00 – 15:00

Koszty sądowe można uiszczać na rachunek bankowy Sądu Okręgowego w Szczecinie numery rachunków bankowych lub w kasie Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Kasa

pok. 009 (poziom -1)

tel. 91/ 44 55 903

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – piątek 8:00 – 12:00 i 12:30 – 15:00

Istnieje możliwość skorzystania z udogodnień pozwalających na uzyskiwanie za pośrednictwem Internetu informacji o orzecznictwie sądowym i sprawach prowadzonych w Wydziale.

Do Państwa dyspozycji pozostają następujące serwisy:

INFORMACJE O RODZAJACH SPRAW

II Wydział Cywilny Odwołąwczy w szczególności rozpoznaje sprawy:

INFORMACJE O KOSZTACH SĄDOWYCH

O opłatach w sprawach cywilnych stanowi ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – Dz. U. z 2010 r.  Nr 90, poz. 594.

Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki. Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki np. koszty opinii biegłego, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

Całą opłatę pobiera się od:

 • pozwu i pozwu wzajemnego
 • wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej.

Opłaty są stałe lub stosunkowe wynoszące 5% wartości przedmiotu sporu.

Opłaty w częściach ułamkowych

Opłaty w częściach ułamkowych
Rodzaj sprawWysokość opłaty
sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2
pozew w postępowaniu nakazowym 1/4
interwencja uboczna, zażalenie, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej 1/5
opłatę pobiera się od pozwanego w razie wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym 3/4

Rodzaje pism i wysokość opłat

Opłaty od pism
Rodzaj pismaWysokość opłaty
od zażalenia na postanowienie w przedmiocie:
 • oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego, ławnika, biegłego lub tłumacza
 • skazania na grzywnę strony, świadka, biegłego, tłumacza lub innej osoby oraz odmowy zwolnienia od grzywny
 • wynagrodzenia i zwrotu kosztów poniesionych przez biegłego, tłumacza i kuratora
 • należności świadka
40 zł
skarga na orzeczenie referendarza sądowego w wysokości opłaty od wniosku o wydanie tego orzeczenia, nie więcej jednak niż 100 zł

Opłaty kancelaryjne

Opłaty kancelaryjne
Rodzaj wniosku wydanego na podstawie akt Wysokość opłaty
poświadczony odpis, wypis lub wyciąg jeżeli ww. dokument jest sporządzony w języku obcym albo zawiera tabele, pobiera się opłatę w podwójnej wysokości 6 zł za każdą stronicę
odpis orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności 6 zł za każdą stronicę
odpis orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności 6 zł za każdą stronicę
zaświadczenie 6 zł za każdą stronicę
wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy 1 zł za każdą stronicę
wydanie e-protokołu na płycie CD 15 zł

Zwolnienie od kosztów sądowych

Strona postępowania, która nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania może złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, do którego należy dołączyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym - (Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2014 r. poz. 366).

Informacje dla biegłych

Obywatel w postępowaniu cywilnym

Mediacje w sprawach cywilnych

Rejestr zmian dla: Sprawy cywilne

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Agnieszka Plichta
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-07-20
Publikacja w dniu:
2018-07-20
Opis zmiany:
Usunięcie informacji o ubezwłasnowolnieniu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-07-19
Publikacja w dniu:
2018-07-19
Opis zmiany:
Usuniecie informacji o awarii telefonów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-07-19
Publikacja w dniu:
2018-07-19
Opis zmiany:
Zamieszczenie informacji o awarii telefonów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-04-12
Publikacja w dniu:
2018-04-12
Opis zmiany:
Dodanie informacji o Sekcji Rejestrowo-Egzekucyjnej w Wydziale I Cywilnym
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Dudzik
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-12-20
Publikacja w dniu:
2017-12-20
Opis zmiany:
Zmiana przewodniczącego I Wydziału Cywilnego
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Dudzik
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-12-20
Publikacja w dniu:
2017-12-20
Opis zmiany:
Zmiana przewodniczącego I Wydziału Cywilnego
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Dudzik
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-11-27
Publikacja w dniu:
2017-11-27
Opis zmiany:
Zmiana przewodniczącej II Wydziału Cywilnego
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Dudzik
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-11-17
Publikacja w dniu:
2017-11-17
Opis zmiany:
Usunięcie Sędzi Doroty Gamrat-Kubeczak
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Dudzik
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-07-05
Publikacja w dniu:
2017-07-05
Opis zmiany:
Zmiana kierownika w I Wydziale Cywilnym
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2016-07-05
Publikacja w dniu:
2016-12-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2014-10-11
Publikacja w dniu:
2016-12-29
Opis zmiany:
b/d